Gatka 14, 77-200 Miastko, tel./fax: 59 857 17 08
tel.kom.: 502 653 565, e-mail: kruse@pstragi.pomorskie.pl

Operacja pn. Wzrost produkcji ryb w Ośrodku hodowli w Gatce poprzez przebudowę systemu napowietrzania i oczyszczania wód produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń oraz samochodu dostawczego z zabudową izotermiczną i agregatem chłodzącym, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Przewidywane wyniki operacji: W ramach planowanej operacji zostanie dokonana przebudowa systemu napowietrzania i oczyszczania wód produkcyjnych w Ośrodku hodowli ryb w Gatce, zakupione zostaną na wyposażenie Ośrodka maszyny i urządzenia (zbiornik kriogeniczny, mikrosito, sprężarka śrubowa i pompa do pompowania ryb), oraz samochód dostawczy z zabudową izotermiczną i agregatem chłodzącym. Realizacja operacji umożliwi wzrost produkcji pstrągów w Ośrodku Hodowli w Gatce o 235 ton rocznie.

Wartość operacji: 1 858 275,66 zł netto.

Wkład funduszy Europejskich: 696 853,37 zł
Operacja pn. Zakup środka transportu do przewozu żywych ryb na rynek lokalny oraz maszyn i urządzeń wspomagających rozwój sprzedaży bezpośredniej i organizację pracy w Ośrodku Hodowli Ryb w Gatce współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Cel operacji: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i programowanie innowacji na wszystkich etapach dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, obejmującej podnoszenie wartości produktów rybołówstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Przewidywane wyniki operacji: W ramach planowanej operacji zostaną dokonane zakupy umożliwiające zorganizowanie innowacyjnego systemu sprzedaży bezpośredniej, polegającego na dostawie żywych ryb handlowych do lokalnych odbiorców, skracającego łańcuch dostaw żywych ryb oraz umożliwiające poprawę organizację pracy i zarządzania w Ośrodku Hodowli Ryb w Gatce.

Wartość operacji: 578 063,96 zł netto.

Wkład funduszy Europejskich: 245 677,18 zł

Operacja pn. Wzrost produkcji ryb w Ośrodku Hodowli w Gatce poprzez przebudowę zbiorników biofiltra na reaktory biologiczne, zakup maszyn i urządzeń oraz utwardzenie placu manewrowego i wykonanie podestów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Przewidywane wyniki operacji: W ramach planowanej operacji zostaną przebudowane zbiorniki biofiltra na reaktory biologiczne - 7 szt. ze złożem Levapor, zakupione maszyny i urządzenia oraz utwardzony zostanie plac manewrowy i wykonane podesty, umożliwiające wzrost produkcji pstrągów w Ośrodku Hodowli w Gatce o 101 ton rocznie.

Wartość operacji: 1 486 089,32 zł netto.

Wkład funduszy Europejskich: 557 283,49 zł

Promocja projektów UE


Operacja pn.
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,84 kWp
oraz przebudowa zasilania i układu pomiarowego,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.
Przewidywane wyniki operacji: W ramach planowanej operacji zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,84 kWp oraz dokonana zostanie przebudowa zasilania i układu pomiarowego w Ośrodku Hodowli Ryb w Gatce.
Wartość operacji: 274 070,00 zł netto.
Wkład funduszy Europejskich: 102 776,25 zł


Operacja pn.
Zakup specjalistycznego środka transportu do przewozu żywych ryb

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.
Przewidywane wyniki operacji: W ramach planowanej operacji zostanie zakupiony samochód ciężarowy z zabudową typu platforma z basenami i zbiornikami specjalnymi do ciekłego tlenu, do transportu żywych ryb wraz z przyczepą zabudowaną typu platforma z basenami do transportu żywych ryb o łącznej ładowności 4800 kg.
Wartość operacji: 821 667,27 zł netto.
Wkład funduszy Europejskich: 308 125,23 zł


Operacja pn.
Działania inwestycyjne prowadzące do wzrostu produkcji narybku

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.
Przewidywane wyniki operacji: W ramach planowanej operacji zostaną wykonane dwie studnie głębinowe o głębokości 34 m i 33,5 m, przeprowadzony zostanie remont połączony z modernizacją wylęgarni i podchowalni ryb oraz zakupione zostaną cztery aparaty lęgowe długostrumieniowe i tlenomierz. Realizacja operacji umożliwi zwiększenia rocznej obsady aparatów inkubacyjnych o 110 litrów ikry rocznie i zabezpieczy produkcję narybku na potrzeby własne Ośrodka Hodowli Ryb w Gatce.
Wartość operacji: 466 980,84 zł netto.
Wkład funduszy Europejskich: 175 117,81 zł